Statuten van de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslan (OMF), vastgesteld bij notariële akte d.d. 28 december 2011

STATUTEN

 


Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân, bij verkorting: O.M.F.; hierna te noemen:
  “vereniging” of “muziekorganisatie”.
 2. De vereniging is gevestigd te Leeuwarden.
 3. De vereniging is aangesloten bij een Landelijke Muziekorganisatie.

DoelArtikel 2

 1. Het doel van de vereniging is de bevordering van de belangen van de bij haar aangesloten muziekverenigingen, alsmede de bevordering van het muziekleven in het algemeen in de provincie Fryslân, een en ander in de ruimste zin des woords.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • a.het organiseren van (solisten)concoursen en festivals;
 • b.het houden van instructie bijeenkomsten;
 • c. het bevorderen van scholing en vorming van de leden en leerlingen van de aangesloten verenigingen, alsmede het (doen) organiseren van examens;
 • d. alle handelingen die in het belang van de aangesloten verenigingen zijn;
 • e. alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 


Artikel 3

 

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. 2. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 


Artikel 4

 

 1. De vereniging kent leden.

Leden zijn die verenigingen die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten.
Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk over de aanmelding en geeft zo mogelijk binnen vier weken na de aanmelding bericht van het genomen besluit.Indien de aanmelder niet als lid wordt toegelaten dient voormelde berichtgeving met opgaaf van redenen te geschieden.De aanmelder die niet als lid is toegelaten heeft het recht binnen één maand na de verzending van de kennisgeving tegen het besluit van het bestuur in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering kan alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 5

Het lidmaatschap eindigt:

 1. a. door de ontbinding van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door de vereniging;
  d. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
  a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de financiële rechten en verplichtingen;
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan: – wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één november niet (volledig) aan zijn (financiële) verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
  – indien het lid in strijd handelt met de statuten, reglementen en/of de besluiten van de vereniging;
  – indien het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
  – wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na verzending van de mededeling tegen het besluit van het bestuur in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering is bevoegd het besluit van het bestuur te vernietigen. Indien het lidmaatschap eindigt voordat de beroepstermijn is verstreken en/of voordat de algemene ledenvergadering over het ingestelde beroep heeft beslist, is het lid geschorst vanaf de dag waartegen het lidmaatschap is opgezegd. Deze schorsing eindigt, indien geen beroep wordt ingesteld op de laatste dag van de beroepstermijn, indien wel beroep wordt ingesteld, op de dag waarop de algemene ledenvergadering over het beroep beslist.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur, op grond van het feit dat het betrokken lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het lidmaatschap eindigt op de dag waarop de algemene ledenvergadering tot ontzetting heeft besloten. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

 


Artikel 6

 

 1.  Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
 2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

 

Artikel 7

 

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a. contributies van de leden;
  b. subsidies;
  c. inkomsten uit gehouden activiteiten;
  d. erfstellingen, legaten en schenkingen;
  e. overige baten.
 2. Erfstellingen mogen niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 3. De gewone leden betalen een contributie waarvan de hoogte elk jaar door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

 


Artikel 8

 

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf natuurlijke, meerderjarige personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
 2. Minimaal de kleinste meerderheid van het aantal bestuursleden dient afkomstig te zijn uit de leden van de bij de muziekorganisatie aangesloten verenigingen. De leden van het bestuur verdelen de functies in onderling overleg, met dien verstande dat er in ieder geval een voorzitter, secretaris en penningmeester dienen te zijn. De functies van secretaris en penningmeester kunnen evenwel in één persoon worden verenigd. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
 3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is steeds onmiddellijk herbenoembaar.
 6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing, met dien verstande dat voor het nemen van rechtsgeldige besluiten tenminste de helft van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig dient te zijn.
 8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk of per elektronisch communicatiemiddel over het voorstel uitspreken.

Artikel 9

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, het beheert de zaken van de vereniging en voert de besluiten van de algemene ledenvergadering uit. Het bestuur is, na verkregen goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd personeel in dienst van de vereniging te benoemen en te ontslaan, alsmede (zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering) daarvoor instructies vast te stellen.
 2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 3. Het bestuur is, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het aangaan van geldleningen tot een totaal bedrag van vijfduizend euro.
 4. Op het ontbreken van de in dit artikel gemelde vereiste goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur aan te stellen.
 6. Het dagelijks bestuur bereidt de bestuursvergaderingen voor, voert de besluiten van de bestuursvergaderingen uit en kan door het bestuur bij bestuursbesluit met name genoemde taken worden belast. In het dagelijks bestuur hebben bij voorkeur zitting de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Artikel 10

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester. Bij ontstentenis van twee van de voornoemde functionarissen komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan de overblijvende, voornoemde functionaris met één van de overige bestuursleden, dan wel bij ontstentenis van alle voornoemde functionarissen aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

 


Artikel 11

 

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 12

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden (aangesloten verenigingen) die niet geschorst zijn, alsmede degenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd (donateurs). Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
 2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 13

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de vice-voorzitter. Indien beide voornoemde functionarissen afwezig zijn wordt de algemene ledenvergadering geleid door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 14

 1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden – de jaarvergadering – en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
 2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
 5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

Artikel 15

 1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is. Bijeenroeping geschiedt schriftelijk, op een termijn van tenminste twee weken.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in beide provinciale dagbladen. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. In deze vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen.
 3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste acht dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

 


Artikel 16

 

 1. Het bestuur is bevoegd een of meer taakgroepen in het leven te roepen voor ondersteuning bij de uitoefening van (gedeelten van) de bestuurstaken.
 2. Het bestuur is bevoegd het aantal leden voor een taakgroep vast te stellen en de leden van de taakgroep(en) te benoemen. Het staat het bestuur daarbij vrij al dan niet leden van de aangesloten verenigingen te benoemen.
 3. De taakuitoefening en eventuele instructie wordt vastgesteld door het bestuur.
 4. De taakgroep(en) werkt/werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De taakgroep(en) legt/leggen verantwoording af voor de verrichte werkzaamheden aan het bestuur.
 5. Het bestuur is bevoegd leden van de taakgroep(en) te schorsen en te ontslaan. Het betreffende lid komt in dat geval geen beroep toe op de algemene ledenvergadering.
 6. Ingestelde taakgroepen worden door het bestuur opgeheven indien verdere taakvervulling niet meer aan de orde is, dan wel indien het bestuur het niet meer nodig acht de betreffende taakgroep in stand te houden.

 


Artikel 17

 

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan dienen bij de oproep voor de vergadering de tekst van de voorgestelde wijzigingen bij te voegen.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het genoemde aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt er binnen drie weken na de in dit lid gemelde vergadering een tweede vergadering gehouden, waarin dan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, over het in de eerste vergadering gedane voorstel een besluit wordt genomen met tenminste drie/vierde der uitgebracht stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

 


Artikel 18

 

 1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

 


Artikel 19

 

 1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing. Artikel 20

 


Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.