Eindpresentatie Korpsen in de Klas met Pasveer Leeuwarden

LEEUWARDEN – In Clubgebouw OPUS van Pasveer Leeuwarden was 1 februari na 12 weken muziekles via het project “Korpsen in de Klas” op OBS de Wester en de Sint Thomasschool de eindpresentatie.

Alle leerlingen, ouders, opa’s, oma’s en beide leerkrachten waren aanwezig in een propvol OPUS op deze prachtige avond. Tevens konden we Dieneke Zwiers (directeur Kunstkade) en Heleen van den Broek en Misja Sirag, 2 van de cultuurcoaches van Kunstkade begroeten. Een spannende avond voor de kinderen..zij gingen immers voor het eerst in het openbaar laten horen wat ze allemaal geleerd hadden aan zeer veel enthousiaste toehoorders. Ook lieten ze samen met Jong Pasveer een gezamenlijk stuk “Home” horen.

De avond werd geopend door Rolf Hoogenberg, projectleider van Korpsen in de Klas. Hij vertelde onder andere over de totstandkoming van het project en zeker daarin niet vergetend de steun van de OMF, Keunstwurk en het Prins Bernhard Cultuur Fonds. Daarna werd de microfoon overgenomen door Bas Hut, bestuurslid PR & Communicatie van de Stichting Pasveerkorpsen Leeuwaren, die de ouders namens de Stichting welkom heette in haar prachtige clubhuis. Hij vertelde meer onder de mooie hobby muziek maken bij de Pasveerkorpsen.

Hierna was het tijd voor de kinderen zelf! De muzieklessen voor Korpsen in de Klas werden gegeven door Wietske Zoethout en Eric Keuning en zij leidden de ouders door alles wat er in de afgelopen weken was geleerd en gedaan. Net als de ouders was ik enorm onder de indruk wat kinderen, die nog nooit een instrument in handen hebben gehad in 12 weken kunnen bereiken. Er waren zelfs een aantal die zo fanatiek waren dat ze hun eigen ingestudeerde stukje nog mochten opvoeren.

Toen was het tijd voor het slotakkoord van de avond.. Jong Pasveer kwam in uniform binnen en speelde gezamenlijk et de KiK kinderen “Home”… prachtig om te zien en te horen. Na nog 2 nummers van Jong Pasveer kwam er alweer een einde aan de gezellige en spannende avond. De ouders waren stuk voor stuk enorm verrast en onder de indruk van hun eigen kinderen.

Ook mooi voor de Stichting is dat er veel kinderen interesse hebben voor onze hobby.. een aantal heeft zelfs aangegeven graag een proefles te willen volgen. Dus ook op ledenwerving gebied voor ons een groot succes! Via de scholen zullen we nog zorgen voor extra informatie voor de ouders en voor de kinderen een officieel aandenken in de vorm van een prachtig certificaat.Binnenkort volgt er overleg met Kunstkade om te kijken of we dit mooie project op meer scholen kunnen gaan doen.

Bas Hut
(Bestuurslid PR&Communicatie Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden)

Fotogalerij van de slotavond van Korps in de Klas in Leeuwarden

 

Korps in de Klas gaat 2016 in met 4 projecten

Op vier scholen in Friesland wordt in januari een project Korps in de Klas (Kik) gestart, in Leeuwarden, Grou, Wijnjewoude en Joure.

Korps in de Klas op de Julianaschool in Sneek. Dit project is in november 2015 afgesloten

Korps in de Klas op de Julianaschool in Sneek. Dit project is in november 2015 afgesloten

Leeuwarden
Donderdagochtend 14 januari start het KiK-project op De Leeuwarder Schoolvereniging in samenwerking met harmonieorkest Da Capo Leeuwarden. Docent is Johannes Reijenga. De lessen worden gegeven aan 27 kinderen uit groep 5. Het project wordt op vrijdagavond 1 april afgesloten.
Grou
In Grou blazen de kinderen vrijdagmiddag 15 januari af met Korps in de Klas op basisschool Nijdjip. De lessen zijn in samenwerking met Brassband Apollo Grou en docent is Piet Visser. In totaal krijgen hier 24 kinderen uit groep 5 en 6 les.
Afsluiting van het het project in Grou is vrijdagavond 8 april 2016 om 19.00 uur in de school.
Joure
Op de Westermarskoalle in Joure start de blaasklas dinsdag 19 januari. Muziekvereniging Concordia is de initiatiefnemer. De docenten zijn Monique Gruppen en Lieuwe de Jong. Liefst 48 kinderen uit de groepen 5 en 6 doen mee.
Het afsluitende concert is op dinsdagavond 23 februari om 19.00 uur op een nog te bepalen locatie.
Wijnjewoude
In Wijnjewoude start Korps in de Klas 8 januari als buitenschools traject op basisschool Votum Nostrum. Euphonia Wijnjewoude is de aanjager. De lessen aan 7 kinderen in Wijnjewoude worden gegeven door de docenten Petra Rodenboog en Robert Jan Zichterman.

Friesland zet in op ontwikkeling jeugd

Onder die titel stond in de Klankwijzer van februari 2015 een prachtig artikel over de successen van Korps in de Klas. Voor wie het artikel gemist heeft. Het is hieronder te downloaden.

KW01 Friesland jeugd

 

Korps in de Klas

Fryslân heeft een rijke cultuur op het gebied van de amateurkunst. De vele harmonie- en fanfareorkesten, de  brassbands en de drum-en showbands maken daar deel van uit.  Uit oogpunt van continuïteit is het van groot belang dat er aandacht is voor het werven en opleiden van nieuwe aanwas.

Dit aspect staat daarom bij de meeste muziekverenigingen hoog in het vaandel. De wijze waarop die werving en opleiding vorm wordt gegeven verschilt  nogal. In sommige gevallen is dit uitbesteed aan een Muziekschool/Centrum voor de Kunsten of een collectief van ZZP docenten en in weer andere gevallen wordt het gedaan door de dirigent of door leden van de muziekvereniging.

Soms gebeurt het buiten schooltijd, maar soms ook in schooltijd en we zien allerlei vormen:  in combinatie met AMV, via zg Blazersklassen,  klassikaal en/of in kleinere groepen. In veel gevallen wordt de opleiding verzorgd door een gekwalificeerde docent, soms is het de dirigent en er ook situaties waarbij een gevorderde muzikant de lessen verzorgt.

De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) vindt het haar taak, vanuit een regisserende rol, samenhang te brengen in de initiatieven en projecten waar samenwerking tussen amateurkunst en cultuureducatie in het primair onderwijs gestalte krijgt en daar beleid op te maken. Dit beleid is er op gericht om door middel van werving en opleiding  continuïteit  bij de muziekverenigingen te waarborgen. Daarnaast is het beleid gericht op een sterkere samenhang tussen educatie en amateurkunst om op die manier bij te dragen aan de leefbaarheid van de plaatselijke omgeving.

Daarom heeft het bestuur van de OMF een verzoek aan het Prins Bernhard Cultuurfonds/Dames Tiemersmafonds gedaan om gedurende een pilotfase van 3 jaar een bijdrage toe te kennen aan dit bijzondere project. Dat verzoek is gehonoreerd en er is inmiddels gestart met de uitvoering van dit project genaamd Korpsen in de klas.

Om te starten zijn er 5 verenigingen die deelnemen aan Korpsen in de klas te weten: CMV Crescendo Idskenhuizen, Brassband Looft den Heer, Garyp, Stedelijke Harmonie Dockum, CMV Burdine en CMV Oranje Minnerstga. In nauw overleg met de verenigingen, de betrokken basisscholen en muziekdocenten (ZZP-ers en/of muziekscholen) werden de wensen en mogelijkheden in kaart gebracht. Daarop aansluitend is een mooi programma vastgesteld waarin de kinderen uit groep 5 en/of 6 klassikaal een muziekinstrument leren bespelen.
Op dit moment is dit programma op deze 5 plaatsen in uitvoering. De programma’s worden zowel door de kinderen als de betreffende scholen erg enthousiast ontvangen.

In november zijn de slotuitvoeringen van bovengenoemde projecten. Korpsen in de Klas is dan vanaf de zomer op school geweest. Als de kinderen door willen gaan met het bespelen van een instrument bij de vereniging wordt daarvoor de mogelijkheid geboden.
Terwijl de uitvoering van het project op deze scholen in volle gang is worden alweer nieuwe gesprekken gevoerd met andere verenigingen in Friesland om in de periode januari t/m juni/juli ook een Korpsen in de Klas project op te starten.

Rolf Hoogenberg

 

Jeugd enthousiast aan de slag met koperinstrumenten

Het project Korps in de klas slaat aan de plaatsen waar het na de zomervakantie van start ging. Een enkele leerlingen durft al alleen een solo te spelen laten de docenten weten. Op de foto’s een impressie van de lessen bij Looft den Heer in Garyp waar Syde van der Ploeg de lessen verzorgt.

_DSC5020

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

 

Het project Korpsen in de klas van de OMF in samenwerking met Keunstwurk is van start bij vijf Friese verenigingen. 

In Dokkum is Stedelijke Harmonie Dockum de aanjager. Docent Karin Neinders geeft muzieklessen aan leerlingen van cbs De Regenboog. Oranje Minnertsga is de vereniging achter de lessen op cbs De Wizebeam in Minnertsga. Hier krijgen schoolkinderen hun eerste blaaslessen van Piet Visser. Tjipke Pasma is de docent op de CBS De Slotschool in St. Annaparochie. De leerlingen die hier kennismaken met blaasmuziek kunnen later lid worden van fanfare Burdine. Looft den Heer in Garyp is de initiator van de lessen op basisschool De Wraldpoarte in Garyp die gegeven worden door Syde van der Ploeg. In Idskenhuizen krijgen schoolkinderen lessen in een blaasklas van diverse docenten van It Toanhus in Joure. Crescendo Idskenhuizen is de fanfare achter dit project.

De OMF hoopt met het leertraject voor schoolkinderen continuïteit bij de muziekverenigingen te waarborgen. Het pilot-project wordt financieel gesteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds. De OMF regelde de 150 muziekinstrumenten die voor de lessen noodzakelijk zijn. Op de foto’s de instrumenten in het magazijn bij bestuurslid Gerrit Lieuwes in Rottevalle. Voorzitter Durk Dam labelde alle 150 labeltjes die aan de instrumenten worden gehangen.

Meer informatie over Korpsen in de Klas bij het bestuur van de OMF sectie jeugd/educatie