Zaterdag 2 februari 2019
Kurioskerk , Julianalaan 38 Leeuwarden

De koffie staat klaar vanaf 09.00 uur
de vergadering begint om 09.30 uur

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter Johan Meesters
 2. Verslag van de vergadering van 10 februari 2018 (bijlage)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2018 (bijlage)
 5. Sneak preview ‘Van Krimp naar Groei’ door Jan Willem van Kruyssen
 6. Financiën
  a. Financieel verslag 2018
  b. Verslag kascommissie
  Arjen Wassenaar van Halleluja Menaam neemt voor 2018 nogmaals deel aan de kascommissie. Sytse de Boer neemt namens Oranje Minnertsga voor de 1e keer zitting in de kascommissie.
  c. Benoeming kascommissie
  d. Begroting 2019
  e. Vaststelling contributie 2019
 7. Highlights KNMO
  a. Digitale klankwijzer
  b. Sneek preview ‘EARZ’ door Ger Wolthuis
 8. Bestuur
  a. Wiekie Kolthof : Aftredend en niet herkiesbaar
  b. Gerda Canrinus : Aftredend en niet herkiesbaar
  c. Aafke Poelstra : Aftredend en niet herkiesbaar
  d. Anne Albada : Aftredend en herkiesbaar
  e. Johan Meesters : Aftredend en herkiesbaar
  f. Annet Alhuisius : Aantredend
  g. Jitze vd Berg : Aantredend
  h. Eilina Sonnema : Aantredend

(Tegen)kandidaten kunnen door verenigingen worden opgegeven met één of meerdere kandidaten. Deze opgave moet tenminste vijf dagen voor de vergadering in handen zijn van de secretaris, die van deze aanvulling onverwijld kennis geeft aan alle verenigingen

 1. Verenigingsvoorstellen
  Voorstellen kunnen door verenigingen schriftelijk of per e-mail worden ingediend.
 2. Rondvraag
 3. Afsluiting vergadering

Pauze van 10.30 tot 11.00 uur

11.00 uur

Workshops:

Ronde 1 start om 11.00 uur
Ronde 2 start om 11.45 uur

 1. Earz: digitale examinering door Ger Wolthuis
 2. Van Krimp naar Groei door aanjager Jan Willem van Kruyssen
 3. Halen en brengen OMF: wat kunnen OMF en de leden voor elkaar betekenen door Hendrik Buwalda