Open Fries Kampioenschap Twirl in november

De OMF MT-C organiseert in samenwerking met de NBTA op 4 november 2017 voor de tweede keer het Open Fries Kampioenschap!

Het kampioenschap wordt gehouden in de Roelengahal in Menaldum. Informatie over inschrijving komt op de Facebook van MT-C en de site/facebook van NBTA. De inschrijving zal net als de reguliere wedstrijden via het inschrijfsysteem van de NBTA gaan. Je kunt je opgeven als je bij een Friese vereniging twirlt, maar je mag ook mee doen als je in Friesland woonachtig bent en bij een vereniging buiten de provincie twirlt. Er kan voor alle onderdelen worden ingeschreven.

Tijdens het FK gelden de volgende regels: promoties gelden niet en het is niet mogelijk om plaatsingspunten te halen voor het NK. De organisatie hoopt dat veel deelnemers zich inschrijven en schitteren op de vloer om de Friese eer.  Houd deze datum vrij en heel graag tot dan!

31.500 Euro cultuurgeld voor Friese WMC-gangers

“De OMF heeft ter ondersteuning van de deelname van orkesten aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade, wat plaatsvindt van 8 tot en met 30 juli van dit jaar, 31.500 euro ontvangen van het het Prins Bernhard Cultuurfonds. De OMF heeft een gezamenlijke aanvraag gedaan om de verenigingen financieel te ondersteunen in de concoursdeelname. 21 Deelnemers hebben via OMF een aanvraag ingediend, allen lid van OMF. Zij mogen per deelnemer een bedrag van € 1500,= tegemoet zien.”

OMF: Doe mee aan KIK 2.0!

DE OMF nodigt muziekverenigingen van harte uit om mee te doen aan KIK 2.0 en deel te nemen aan de inspiratiedag op zaterdag 3 juni a.s.

Het vervolg van het project korpsen in de klas (KIK 2.0) is onlangs gepresenteerd op de jaarvergadering van de OMF, de Friese bond van muziekverenigingen in Friesland. Diverse muziekverenigingen hebben zich inmiddels gemeld voor dit vervolg waarin orkesten een impuls kunnen geven aan hun opleiding. Deelname is nog steeds mogelijk! Na aanmelding via de website https://kik2-0.jimdo.com ontvangen geïnteresseerde muziekverenigingen een verzoek om via een projectbeschrijving een aanvraag te doen. De samenwerking met een school is daarbij een belangrijk uitgangspunt, bijvoorbeeld met een school die de subsidie Impuls Muziekonderwijs heeft ontvangen. Als een orkest mee gaat doen met KIK 2.0 zijn er diverse mogelijkheden om subsidie en ondersteuning te ontvangen.

Het pakket aan mogelijkheden bestaat uit:
• Advies en ondersteuning bij de organisatie en de planning
• Kennisuitwisseling door middel van inspiratiedagen
• Ondersteuning in de vorm van een subsidiebedrag

Het project wordt georganiseerd en ondersteund door de OMF en Keunstwurk en vooral mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds (Dames Tiemersma Fonds). De komende drie jaar komen ca. 40 projecten in aanmerking voor deelname aan KIK 2.0.
Inspiratiedag KIK 2.0 op zaterdag 3 juni

Voor iedereen die zich bezighoudt met de opleiding van muzikanten organiseert KIK 2.0 een inspiratiedag op zaterdag 3 juni van 9:30 – 13:30 u. in CBS Nijdjip in Grou. Deze dag zal worden ingeleid door Bart van Meijl, voorzitter van de landelijke muziekbond KNMO. Via deelsessies van diverse vakspecialisten krijgen bezoekers veel informatie over de nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het organiseren en geven van muzieklessen. Daarnaast is er een informatieplein waarin diverse succesvolle opleidingen en initiatieven worden gepresenteerd.

Meer informatie over de indeling van deze dag staat op de website https://kik2-0.jimdo.com. Er is veel tijd om onderling ervaringen uit te wisselen, daarom is deze dag niet alleen voor vertegenwoordigers van muziekverenigingen, maar juist ook voor docenten, dirigenten en vertegenwoordigers van deelnemende scholen.

Hoogste score voor Hâld Moed Oosthem

Fanfare Hâld Moed uit Oosthem heeft zaterdag 4 maart onder leiding van dirigent Siemen Hoekstra uitkomend in de derde divisie de hoogste score behaald op het zaalconcours van de OMF in De Lawei in Drachten. Het orkest behaalde met 90,67 punten een eerste prijs met promotie en onderscheiding.

Het orkest speelde de werken Lydense van Rob Goorhuis (90,33 punten) en Adornia van Jacob de Haan (91punten). In de eerste divisie kwam fanfare Oranje Minnertsga net niet aan het puntentotaal van Oosthem toe. Onder leiding van Bienze IJlstra behaalde de fanfare 90,42 punten voor de vertolking van de werken  Mästare alle söka dig van Rob Goorhuis en The Sunken Village van Philip Sparke.

Inspeelprijzen

De prijzen voor de mooiste uitvoering van het inspeelwerk ging in de categorie tot en met de vierde divisie naar Ere zij God uit Damwâld en in de categorie tot en met de eerste divisie naar Oranje Minnertsga.

Aan het concours in De Lawei deden 18 verenigingen mee. Zij wonnen allemaal een eerste prijs. De verenigingen Concordia Drachten, Ere zij God Damwâld, Wubbenus Jacobs uit Arum, Soli Deo Gloria uit De Tike, Looft den Heer uit Oudega Smal en Hâld Moed uit Oosthem was er bovendien promotie. Zij haalden een score hoger dan 85 punten.

Algemene Ledenvergadering OMF

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering OMF
Zaterdag 18 februari 2017
Kurioskerk , Julianalaan 38 Leeuwarden

De koffie staat klaar vanaf 09.00 uur, de vergadering vangt aan om 09.30 uur

Agenda:

1. Opening
2. Verslag van de vergadering van 6 februari 2016 (bijlage)
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag 2016 (bijlage)
5. Financieel verslag 2016 (wordt in de vergadering uitgereikt)
6. Verslag kascommissie
De kascommissie bestaat uit Concordia Buitenpost en Pasveerkorpsen.
Voor Pasveerkorpsen moet een opvolger worden benoemd en verlaat de commissie. Concordia Buitenpost neemt in 2018 voor de 2e keer zitting in de kascommissie.

7. Benoeming kascommissie
8. Begroting 2017 (stukken worden in de vergadering uitgereikt)
a. Vaststelling contributie 2017
9. Presentatie en vaststelling beleidsplan 2017-2022 OMF
10. Jeugd & Educatie
11. Stand van zaken, regio’s en besluitvoering Culturele hoofdstad 2018 door Sieger van Wijk
12. Samenstelling bestuur (bijlage rooster van aftreden)
a. Wop Schat, aftredend en niet herkiesbaar
b. Anja Bouwman, aftredend en herkiesbaar
c. Gerda Canrinus, aftredend en herkiesbaar
d. Dorothe Visbeek, aftredend en herkiesbaar
e. Annet Althuisius, aftredend en niet herkiesbaar
f. Froukje Bakker, aftredend en niet herkiesbaar

Vacatures
1. Statutaire penningmeester
2. Doelgroepleden SMP en blaasmuziek

(Tegen)kandidaten kunnen door verenigingen worden opgegeven met één of meerdere kandidaten. Deze opgave moet tenminste vijf dagen voor de vergadering in handen zijn van de secretaris, die van deze aanvulling onverwijld kennis geeft aan alle verenigingen

13. Verenigingsvoorstellen
Voorstellen kunnen door verenigingen schriftelijk of per e-mail worden ingediend.
14. Rondvraag
Pauze van 10.30 tot 11.00 uur

Parallel-sessies

Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3
11.00 uur – 12.15 uur Culturele hoofdstad
Door Sieger van Wijk Jeugd & Educatie
Door Gerda Roorda van Keunstwurk en Wiekie Kolthof Bevordering publieke belangstelling evenementen
Door Johan Meesters en Doeke bij de Leij
12.15 uur – 13.30 uur Culturele hoofdstad
Door Sieger van Wijk Jeugd & Educatie
Door Gerda Roorda van Keunstwurk en Wiekie Kolthof Bevordering publieke belangstelling evenementen
Door Johan Meesters en Doeke bij de Leij
Bijlagen;
• Concept beleidsplan
• Notulen 6 februari 2016
• Jaarverslagen doelgroepen
• Folder KIK 2.0
• Eindrapportage KIK 1.0

Algemene Ledenvergadering OMF op zaterdag 18 februari

De Algemene Ledenvergadering van de OMF wordt gehouden op zaterdag 18 februari om 9.30 uur in de Kurioskerk in Leeuwarden.

Programma:

09.30 – 10.30 Algemene ledenvergadering

10.30 – 11.00 Pauze

Vanaf 11.00 uur:

Parallel-sessies (aanmelden gewenst)

Culturele Hoofdstad

 

11.00 uur – 12.15 uur

zaal 1: Culturele hoofdstad – Sieger van Wijk

zaal 2: Jeugd & Educatie – door Gerda Roorda van Keunstwurk

zaal 3:  Bevordering publieke belangstelling evenementen – door Johan Meesters

 

12.15 uur – 13.30 uur

zaal 1: Culturele hoofdstad – Sieger van Wijk

zaal 2: Jeugd & Educatie – door Gerda Roorda van Keunstwurk

zaal 3:  Bevordering publieke belangstelling evenementen – door Johan Meesters

 

Agenda en stukken volgen