Dertien Friese twirlsters geslaagd voor twirlcursus

 

 

De drie met level 3

De drie met level 3

Dertien Friese twirlers zijn zaterdag 7 juni in Kollum geslaagd voor hun twirlcursus  Level 1, 2 en 3.

De geslaagden level 1 en 2 zijn: Vios Kootstertille; Geertje van der Meer en Joke van der Meer Vivre Groningen; Esmee Nauta en Rianne van Wieren; FTF Feanwalden; Eilina Sonnema, Marije Kooistra en Nancy Dootjes; Release Dokkum; Ilse Albers, Emmaly Bakker, Rianne Visser, Melissa Niesing en Fiona Dorenbos.

Geslaagd voor level 3: Release Dokkum; Fiona Dorenbos, Emmaly Bakker en Marije Kok.

Sinds begin dit jaar deden de deelnemers mee aan de pilot voor de nieuwe opleidingen van de NBTA.  Drie leden van de vereniging Release uit Dokkum haalden als als enigen van heel Nederland het nieuwe level 3 diploma. Voor Friesland weer een teken van vooruitgang en innovatie.

De organisatie lag in handen van DC Dance uit Katwijk. Zij kregen voor hun dans onderdelen les van een gerenommeerde dansdocente. Voor de twirl onderdelen lag de instructie in handen van Jenny Hoppenbrouwer. Het examen werd afgenomen door Judith Hillebrand. Het was een zeer succesvol examen want alle deelnemers zijn geslaagd.

De bestuursleden van de Friese MTC doelgroep, welke een onderdeel is van de KNMO/OMF (overkoepeld orgaan van de NBTA), staan niet stil en zijn volop bezig met het organiseren van diverse workshops en trainingen. Dit om in Friesland niet alleen de sport meer te promoten maar ook om de deelnemers te laten groeien in hun hobby.

 

De eerste volgende workshopdag staat gepland op 21 juni. In samenwerking met Keunstwurk wordt  er een geheel talentenprogramma opgezet, De Fulkaan. De workshop op 21 juni in Drachten is de start van dit traject. Er zullen dan trainingen voor colorguard en twirl worden gegeven door zeer ervaren docenten. Een gevolg hierop is de trainingsweek in de vakantie en een demo pomsquad.

Voor meer informatie kunt u de site van Keunstwurk raadplegen en de site van de OMF doelgroep MTC.

 

Willem Kingma uit Oentsjerk wint solistenconcours

Willem Kingma van de Bazuin uit Oentsjerk heeft zaterdag in De Schakel in Leeuwarden het provinciaal solistenconcours ‘De Klank fan Fryslân’ gewonnen. Op euphonium scoorde hij in de eerste divisie 95 punten.willemkingma

 

Yvonne Galama uit Tjerkwerd won op bugel de tweede divisie met 93 punten. In de derde divisie ging Rutger Mollema op escornet met de hoofdprijs naar huis. Hij speelt bij Looft den Heer in Bitgummole. Femke Galama uit Tjerkwerd won op alt-saxofoon de vierde divisie met 94 punten. In de vijfde divisie won Eveline Rianne Boonstra op cornet de hoofdprijs. Zij is lid van De Nije Bezún in Bitgum. Bij de jeugd won Koen van der Molen van Da Capo Drogeham. Hij soleerde op cornet en kreeg 90 punten voor zijn uitvoering.

Aan het concours deden 53 solisten en ensembles mee.

Alle uitslagen en meer foto’s, zie onder Blaasmuziek kopje ‘solistenconcours’ of onder ‘Uitslagen’

KNMO in gesprek met VNG over rol verenigingen in samenleving

Op 20 mei 2014 verscheen het advies van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten naar aanleiding van het advies “Meedoen is de kunst” van de Raad
voor Cultuur.

In de afgelopen periode is het dagelijks bestuur van de KNMO in gesprek
geweest met de VNG om de rol en positie van de verenigingen in de
samenleving te benadrukken. In het verschenen advies van de VNG wordt dan
ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de rol van de verenigingen. Over de
positie van de verenigingen in het advies is de VNG kritisch: “te weinig komt de
positie van de verenigingen en andere min om meer georganiseerde verbanden
aan bod.” De KNMO is verheugd over het advies van de VNG om als extra
aandachtspunt ter versterking van verenigingen “opnieuw voldoende landelijke
en provinciale ondersteuning” te bieden. “Uiteraard zullen we moeten
afwachten wat de minister met dit advies gaat doen in haar beleid, maar het is
een eerste stap in de goede richting” aldus Bart van Meijl, voorzitter van de
KNMO.

Naar verwachting zal de minister na de zomer haar beleid op basis van het
raadsadvies naar de Tweede Kamer sturen.
Link naar berichtgeving VNG:

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/cultuur-kunst-en- kunstenaars/nieuws/meedoen-met-cultuur-verdient-stimulansen

OMF opent weg deelname jeugdorkesten aan concours

Het bestuur van de OMF heeft besloten om jeugdorkesten voortaan een mogelijkheid te geven deel te kunnen nemen aan een concours. Dit op veler verzoek van haar leden. 

Aan de concoursen wordt in de toekomst naast de bestaande divisies een Festival/Jeugd divisie toegevoegd.  Deze divisie gaat vooraf aan de 5e divisie, en is vooral bedoeld voor jeugdorkesten.

In deze divisie spelen de deelnemers een inspeelwerk,  een groot werk naar keuze en een ‘lichter’ werk naar keuze, bijvoorbeeld een mars of een werk met solist, of iets dergelijk. Er worden wel punten gegeven, maar promotie is niet mogelijk.

Nieuwe muziekbond KNMO van start

Met het vaststellen van statuten van de nieuwe landelijke organisatie is de fusie van de KNFM (Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen) en VNM (Verenigde Nederlandse Muziekbonden) per  1 januari 2014 een feit.

Alle muziekverenigingen zijn nu in één provinciale regionale bond ondergebracht. In Fryslân was dat met veel verenigingen al het geval. De laatste 31 verenigingen van KNFM Fryslân zijn nu ook toegetreden tot de OMF. Heel hartelijk welkom in de gelederen van de OMF. We hopen met elkaar  tot een goede samenwerking te komen.

2400 verenigingen

De nieuwe muziekkoepel met de werknaam KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) waarin de regionale en provinciale zelfstandige bonden zich verenigen, behartigt de belangen van 170.000 leden in 2.400 verenigingen die zich toeleggen op activiteiten binnen een  showkorps, brassband, slagwerkensemble, harmonie, tamboerkorps, majorette, fanfare, twirl, blaaskapel, colorguard of drumband.

In Fryslân zullen de verenigingen die zijn aangesloten bij de KNFM, afd. Friesland collectief overgaan naar de OMF  (Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân).Besturen van deze beide organisaties hebben al samen om de tafel gezeten en zijn in elkaar geschoven. Er zullen 4 doelgroepen worden ingericht, te weten  doelgroep Blaasmuziek, doelgroep SMP, doelgroep MTC en doelgroep Jeugd & Educatie. Aan de hand van deze organisatie is ook structuur gegeven aan de nieuwe website van de OMF.

De algemene ledenvergadering is op zaterdag 8 februari 2014. De OMF is er van overtuigd dat met de fusie een sterk bolwerk tot stand gekomen is.

Wettelijke bepalingen steunstichting SBBI

De wettelijke bepalingen met betrekking tot de steunstichting SBBI zijn op 22 juni 2012 in de Staatscourant geplaatst en daarmee in werking getreden.

De wettelijke bepalingen bevatten nadere voorwaarden die aan een stichting worden gesteld om als steunstichting SBBI te kwalificeren. Bij giften aan een steunstichting SBBI komt de gever in aanmerking voor toepassing van de giftenaftrek (giftenaftrek geldt doorgaans alleen voor giften aan algemeen nut beogende instellingen). De steunstichting SBBI kan aangemeld worden bij de Belastingdienst in Den Bosch. Vervolgens vindt binnen zes weken bekendmaking plaats van het bestaan van de steunstichting op www.belastingdienst.nl. Daaruit blijkt ook in welk jaar aftrekbare giften in aanmerking kunnen worden genomen. Als er geen publicatie plaatsvindt omdat er strijdigheid is met de voorwaarden krijgt de steunstichting hiervan bericht. Door de publicatie is het voor steunstichtingen en begunstigers duidelijk of de gift aan de steunstichting in aftrek kan komen op het inkomen of de winst. Meer informatie over deze procedure is te vinden op de website van de Belastingdienst.

De nadere voorwaarden waaraan een steunstichting SBBI moet voldoen zijn:De stichting moet uitsluitend zijn opgericht met het doel geld in te zamelen ten behoeve van een SBBI. De SBBI moet zijn aangesloten bij een landelijke representatieve koepel op het gebied van sport of muziek. De VNM is een dergelijke landelijke representatieve koepel.Het door de stichting ingezamelde geld mag uitsluitend bestemd zijn voor een bijzondere investering of uitgave ter gelegenheid van de viering van een 5-jarig bestaan of een veelvoud daarvan (10, 15, 20 jaar etcetera). Uit de statuten en feitelijke werkzaamheden moet de wijze blijken waarop invulling wordt gegeven aan de viering.

Het bestedingsdoel is verder vrij en er is geen limiet, zolang de besteding maar direct verband houdt met de viering en niet dient ter dekking van normale exploitatiekosten. Het is dus mogelijk om het geld in te zamelen in het kader van bijvoorbeeld een 5-jarig jubileum en dit geld bijvoorbeeld te besteden aan uniformen, muziekinstrumenten, buitenlandse reizen, educatieve of andere projecten.De stichting moet in haar statuten aangeven in welk kalenderjaar zij als Steunstichting SBBI wil kwalificeren. Alleen in dat jaar kunnen schenkers gebruik maken van de giftenaftrek. De Steunstichting moet in haar communicatie ook duidelijk aangeven wat het doel van de stichting is en in welk jaar zij als Steunstichting SBBI kwalificeert.

De ingezamelde gelden moeten in het kalenderjaar van de viering, in het voorafgaande kalenderjaar of uiterlijk in het kalenderjaar na de viering worden besteed.Een bij opheffing van de stichting eventueel batig liquidatiesaldo moet worden besteed ten behoeve van een ANBI. Naast deze voorwaarden zijn nog een aantal voorwaarden opgenomen over de bezoldiging van bestuurders en de inrichting van de administratie van de steunstichting. Voor de viering van het 5-jarig bestaan of een veelvoud daarvan kan per SBBI maar één stichting als steunstichting SBBI kwalificeren.