Uitnodiging Algemene Ledenvergadering OMF

Zaterdag 10 februari 2018

Kurioskerk , Julianalaan 38 Leeuwarden

De koffie staat klaar vanaf 09.00 uur, de vergadering begint om 09.30 uur

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Verslag van de vergadering van 18 februari 2017 (bijlage)

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Jaarverslag 2017 (bijlage)

5. Stand van zaken beleidsplan 2017-2022 OMF

6. Financiën

a. Financieel verslag 2017

b. Verslag kascommissie

Concordia Buitenpost neemt voor het boekjaar 2017 wederom zitting in de kascommissie. Folkert Roest van Halleluja Menaam neemt voor de 1e keer deel aan de kascommissie

c. Benoeming kascommissie

d. Begroting 2018

e. Vaststelling contributie 2018

7. Stand van zaken LF 2018

a. Grutsk

8. Highlights KNMO

9. Bestuur

a. Doeke bij de Leij (doelgroep blaasmuziek), aftredend en herkiesbaar

b. Rients van Wier (algemeen bestuurslid), aftredend en herkiesbaar

c. Hendrik Buwalda (doelgroep SMP), aftredend en herkiesbaar

d. Greta van Hes (secretaris), aftredend en herkiesbaar

e. Anja Bouwman: aftredend en niet herkiesbaar

f. Lyanna Oostra: aantredend doelgroep MTC

g. Jan Sietse Haarsma: aantredend als statutair penningmeester

h. Miranda Bouwman: aantredend doelgroep MTC

i. Jelle Roeper: aantredend doelgroep SMP

(Tegen)kandidaten kunnen door verenigingen worden opgegeven met één of meerdere kandidaten. Deze opgave moet tenminste vijf dagen voor de vergadering in handen zijn van de secretaris, die van deze aanvulling onverwijld kennis geeft aan alle verenigingen

10. Verenigingsvoorstellen

Voorstellen kunnen door verenigingen schriftelijk of per e-mail worden ingediend.

11. Rondvraag

12. Afsluiting vergadering

Pauze van 10.30 tot 11.00 uur

11.00 uur

Presentatie door Douwe Zeldenrust van Keunstwurk